POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Music &
More sp. z o.o. za pośrednictwem witryny www.szkolamm.pl oraz innych form
komunikacji tj: rozmowy bezpośredniej z naszym przedstawicielem, rozmowy
telefonicznej, kontaktu za pomocą sms, i za pośrednictwem poczty e- mail-
po uzyskaniu Państwa zgody,

Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu, jaka jest podstawa prawna
przetwarzania Państwa danych osobowych, kto jest administratorem danych
osobowych

 1. Dane zbierane są przez administratora danych osobowych, tj.: „Music
  & More spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19 A lok. 8, 93-578 Łódź, wpisaną do
  rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000670834, sąd
  rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
  Gospodarczy KRS, NIP:7272812193, REGON: 366891567.

 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych/ osoby odpowiedzialnej
  za proces przetwarzania danych osobowych: e-mail: kadry@szkolamm.pl

 3. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych, RODO), a także na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 16 lipca 2004 r.
  Prawo telekomunikacyjne w celu:

  1. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Music & More
   sp. z o.o. i jej partnerów za pośrednictwem połączeń
   telefonicznych – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
   zgody opiekuna prawnego dziecka,

  2. wysyłania przez Music & More sp. z o.o. informacji
   handlowych drogą elektroniczną- na podstawie zgody osoby,
   której dane dotyczą, zgody opiekuna prawnego dziecka,

  3. wykonania umów – co do osób, które zamówiły kursy, szkolenia,
   lub inne usługi lub towary Music & More sp. z o.o.,

  4. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora,
   czyli: dochodzenia roszczeń Music & More sp. z o.o.,
   ochrony przed roszczeniami klientów i kontrahentów, marketingu
   usług Music & More sp. z o.o. w stosunku do osób których
   dane otrzymano od podmiotów zewnętrznych oraz unikania
   kontaktów z użytkownikami po cofnięciu przez nich zgody na
   przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Więcej informacji na temat udzielania zgody na przetwarzanie danych
osobowych znajdą Państwo poniżej (patrz: INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODY).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi
  przepisami, a odmowa podania danych nie wiąże się z żadnymi
  negatywnymi konsekwencjami – jednakże jeśli nie otrzymamy Państwa
  danych, nie będziemy w stanie zawierać z Państwem umów na kursy,
  szkolenia, realizację zamówień w sklepie internetowym lub inne
  usługi świadczone przez Music & More sp. z o.o.

 2. Dane uczestników lekcji i kursów, klientów sklepu internetowego a
  także wydarzeń organizowanych przez Music & More sp. z o.o.
  mogą być przekazywane firmom prowadzącym obsługę księgową, obsługę
  poczty elektronicznej, dostawcom programów komputerowych, strony
  internetowej (w przypadku zlecenia im tych usług) pocztowym i
  kurierskim (w celu doręczania przesyłek), serwisom płatności
  elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online), firmom
  windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia
  roszczeń) oraz współpracującym nauczycielom, instruktorom bądź
  opiekunom (w zakresie dotyczącym realizowania programu kursów lub
  imprez). W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane
  (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w
  obowiązujących przepisach.

 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji
  międzynarodowych – chyba że uczeń, kursant, klient zamieszkuje w
  państwie trzecim, a przesyłki są na jego wniosek przesyłane do
  niego pocztą lub poprzez firmy kurierskie. Firmy te otrzymają
  wówczas dane adresowe tej osoby.

 4. Dane osobowe, na przetwarzanie których Music & More sp. z o.o.
  uzyskała Państwa zgodę będą przetwarzane do czasu cofnięcia, a gdy
  to nastąpi także w czasie, w którym trwać będzie uzasadniony cel
  przetwarzania tych danych.. Dane księgowe, dotyczące płatności oraz
  dane byłych klientów którzy wnieśli żądanie o usunięcie danych
  przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na okres
  przedawnienia roszczeń.

 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych są na podstawie zgody,
  gwarantujemy Państwu możliwość jej cofnięcia w każdej chwili,
  poprzez przesłanie oświadczenia informującego o tym Music &
  More sp. z o.o. na adres e-mail: kadry@szkolamm.pl lub
  tradycyjną pocztą. Link do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w celach marketingowych i przesyłania promocyjnych e-maili znajduje
  się również w każdej tego typu wiadomości e-mail i na stronie
  internetowej www.szkolamm.pl

 6. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 7. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

Administrator danych osobowych Music & More sp. z o.o., zbiera
następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres e-mail,

5) numer telefonu,

6) data urodzenia.

Gromadzone dane są niezbędne do realizacji zamówienia, udostępniania
materiałów poglądowych lekcji i kursów, przekazywania Państwu niezbędnych
informacji w trakcie nauki na kursie, informowania o zmianach i nowościach
w ofercie Music & More sp. z o.o., przekazywaniu informacji handlowej
oraz wiadomości związanych z obsługą (np. informacji o uruchomieniu dostępu
do pakietu multimedialnego), korzystania z (Państwa platforma na stronie do
pobierania materiałów), wreszcie – wystawienia zaświadczenia o ukończenia
kursu/ szkolenia. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne
dla dokonania realizacji naszych usług i zakupu w ramach serwisu.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji,
które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek
podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie, ani w formie
przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Wszystkie raporty
opracowywane na ich podstawie będą w sposób bezpieczny i poufny
wykorzystywane jedynie na potrzeby wewnętrznych analiz, statystyk i
opracowań prowadzonych przez Music & More sp. z o.o.

Music & More sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby
zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Stosujemy wszystkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w
celu ochrony Państwa danych. Dotyczy to również płatności – wszystkie
połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,
w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem
bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą
okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad
bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zapewnić poufność loginu i
hasła do witryny Państwa banku oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.
Proszę pamiętać, że Music & More sp. z o.o. nigdy nie będzie zwracała
się do Państwa o ich podanie.

Pliki cookies

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z witryny, podczas
jej przeglądania, na komputerze, smartfonie czy tablecie zapisywane są
niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. cookie. (ciasteczka)
Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i
zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m.
in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego
Użytkownika czy zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka.
Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym
rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki Cookie w celu popularyzacji
serwisu na portalach społecznościowych oraz prezentowania treści
multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
youtube.com.

Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć
możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje
ryzyko, że ta operacja znacznie utrudni korzystanie z witryny.

Więcej informacji o cokies znajdziesz poniżej (patrz: INFORMACJE DOTYCZĄCE
PLIKÓW COOKIES).

Marketing

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail oraz
numer telefonu będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych
produktów Music & More sp. z o.o. i jej partnerów. Dzięki temu będą się
Państwo na bieżąco dowiadywać o interesujących promocjach czy zmianach w
ofercie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Partnerzy Music &
More sp. z o.o. to podmioty, które obecnie (albo w przyszłości)
współpracują bezpośrednio lub pośrednio z Music & More i których ofertę
sprzedaży towarów lub usług może przedstawić Music & More, a także za
Państwa specjalną zgodą, może udostępnić partnerom Państwa dane osobowe w
celu marketingu bezpośredniego.

Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Informujemy, że:
Administratorem systemów rejestrowania rozmów telefonicznych jest Music & More Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 19A/8 93-578 Łódź (tel.: 535 385 201, e-mail: kadry@szkolamm.pl), zwany dalej Administratorem.
Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych są przetwarzane tylko do celów określonych powyżej i przechowuje się co do zasady przez okres do 24 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
Państwa dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą
Państwo zgłaszać na adres: kadry@szkolamm.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODY

Zgodnie z definicją zawartą w art. 11 pkt. 4 RODO „zgoda” osoby, której
dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne
wykazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych. Music & More sp. z o.o. zwraca się do
Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Państwa i Państwa dziecka po to, by zrealizować kilka celów przetwarzania
danych, takich jak:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych
  Państwa dziecka w celu rejestracji i udziału dziecka w bezpłatnej
  lekcji pokazowej gry na gitarze organizowanej przez Music &
  More sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Dzięki tej zgodzie możemy
  podjąć działania umożliwiające uczestnictwo Państwa dziecka w
  pokazowej lekcji gry na gitarze zorganizowanej przez naszą szkołę.

 • przesyłanie przez Music & More sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
  drogą elektroniczną na podany adres e –mail informacji handlowej o
  aktualnej ofercie i bieżącej działalności, zgodnie z ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
  U. 2017.1219 t.j.) Dzięki tej zgodzie wolno nam poinformować
  Państwa na podany przez Państwa e- mail o naszych nowych ofertach i
  planowanych przedsięwzięciach, które mogą wydać się Państwu
  interesujące i które chcieliby Państwo zaproponować swoim dzieciom.

 • przesyłanie przez Music & More sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
  drogą elektroniczną w formie wiadomości tekstowej sms na podany
  numer telefonu informacji handlowej o aktualnej ofercie i bieżącej
  działalności, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017.1219 t.j.)
  Dzięki tej zgodzie, służącej celowi wskazanemu powyżej, mamy
  możliwość komunikowania się z Państwem za pośrednictwem sms czyli
  krótkiej wiadomości tekstowej wysłanej na Państwa numer telefonu.

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Music & More sp. z
  o.o. dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ( np. komputer, telefon,
  tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (automatyczne
  wysyłki sms, połączeń głosowych, IVR- interacive voice response,
  poczta elektroniczna), zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
  2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907t.j.). Dzięki tej
  zgodzie, nasze call center może kontaktować się z Państwem i
  oferować Państwu nasze usługi i produkty.

Wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których Państwo
udzielają Music & More sp. z o.o. są dobrowolne, lecz zgoda na
przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału przez dziecko w
pokazowej lekcji gry na gitarze organizowanej przez naszą szkołę jest
konieczna, jeśli życzeniem Państwa jest udział dziecka w tej lekcji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Music & More sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19 A lok.8, 93-578 Łódź wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
670834.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Wróblewskiego 19 A lok.8, 93-578 Łódź,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej:kadry@szkolamm.pl

c) telefonicznie: 535 385 201

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

– za Państwa zgodą, w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia
lekcji pokazowej gry na gitarze,

– za Państwa zgodą, w celu przekazywania Państwu informacji handlowych oraz
marketingowych,

– w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy w przypadku zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług
edukacyjnych

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanego dalej RODO.

Dane osobowe zostaną przekazane następującym kategoriom odbiorców:
dostawcom usług księgowych, teleinformatycznych oraz dostawcom programów
komputerowych i obsługi poczty e-mail, w razie sporu pełnomocnikom oraz
podmiotom świadczącym pomoc prawną na rzecz administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie Państwa zgody będą
przechowywane do czasu cofnięcia zgody i trwania uzasadnionego celu
przetwarzania po stronie administratora. Mogą Państwo w każdej chwili
wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych wysyłając wiadomość e-mail
na adres: kadry@szkolamm.pl

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych dane osobowe
będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu
przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Serwis www.szkolamm.pl używa cookies.
W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany
(personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak
najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika
za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce
przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może
spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych,
statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez
użytkowników.

Music & More sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dokłada wszelkich starań,
aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i
korzystanie z naszej oferty. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i Państwa
wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodę na
wykorzystywanie przez serwis plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania
mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi
witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na
korzystanie z plików cookies proszę zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki
opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki
tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy
się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.szkolamm.pl. Pliki te są
pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą
jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Wykorzystujemy pliki cookies do:

 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji
  użytkownika w serwisie oraz identyfikacji użytkowników jako
  zalogowanych,

 • zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony,
  rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,

 • obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy
  zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zleceń. Korzystając z
  plików cookies nie przechowujemy Państwa danych osobowych, ani
  innych poufnych informacji.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia
użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu
użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą,
czas przechowywania ich w urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają
tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki
internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość
przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego
urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak
wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania
z serwisu Administratora.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których
mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na
urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie
stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej serwisu.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć na stronach ich twórców: